mesh vaseNewmesh vase$24.95
harvey vaseNewharvey vase$39.95
steve vaseNewsteve vase$12.95
fizz vaseNewfizz vase$19.95
chevron vaseNewchevron vase$29.95
speakeasy vaseNewspeakeasy vase$39.95
kelso vaseNewkelso vase$39.95
gatz vaseNewgatz vase$6.95
marko vaseNewmarko vase$34.95
quorra vaseNewquorra vase$7.95
haze vaseNewhaze vase$49.95
tika vaseNewtika vase$12.95
drip vaseNewdrip vase$39.95
aero vaseNewaero vase$29.95
hex vaseNewhex vase$14.95
tessa vaseNewtessa vase$6.95
terra vaseNewterra vase$29.95
askew vaseaskew vase$19.95
ansa vasesansa vases$49.95 - $59.95
zigzag vasezigzag vase$14.99reg. $19.95
facet vasefacet vase$24.95
bara vasebara vase$59.95
flint vaseflint vase$19.99reg. $39.95
ptero salmon vaseptero salmon vase$12.99reg. $19.95
ai bud vasesai bud vases$9.95 - $10.95
puckr vasespuckr vases$34.95 - $39.95
drop vasesdrop vases$29.95 - $49.95
chemistry vaseschemistry vases$3.99 - $5.95
mini bud vasesmini bud vases$1.95 - $2.50
etch planterNewetch planter$29.95
reef planterNewreef planter$49.95
roz plantersNewroz planters$16.95 - $29.95
bodhi plantersbodhi planters$49.95 - $49.99
basic plantersbasic planters$29.95 - $39.95
embossed plantersembossed planters$79.99 - $99.99reg. $99.95 - $119.00
oscar plantersoscar planters$49.95 - $79.95