askew vaseNewaskew vase$19.95
ansa vasesNewansa vases$49.95 - $59.95
stratos vaseNewstratos vase$49.95
canyon vaseNewcanyon vase$49.95
zigzag vaseNewzigzag vase$14.99reg. $19.95
extrude vaseNewextrude vase$29.95
armstrong vaseNewarmstrong vase$4.99reg. $7.95
kastor vaseNewkastor vase$16.95
poncho handpainted vaseNewponcho handpainted vase$9.99reg. $14.95
facet vaseNewfacet vase$24.95
bara vaseNewbara vase$59.95
flint vaseNewflint vase$19.99reg. $39.95
fishbowl vaseNewfishbowl vase$19.95
chemistry vasesNewchemistry vases$3.99 - $5.95
ptero salmon vaseptero salmon vase$12.99reg. $19.95
perli cylinder vaseperli cylinder vase$19.99reg. $29.95
ai bud vasesai bud vases$9.95 - $10.95
puckr vasespuckr vases$34.95 - $39.95
beehive glass vasebeehive glass vase$9.99reg. $14.95
drop vasesdrop vases$29.95 - $49.95
bodhi plantersbodhi planters$49.95 - $49.99
urba planters set of threeNewurba planters set of three$19.99reg. $29.95
basic plantersNewbasic planters$29.95 - $39.95
embossed plantersNewembossed planters$79.99 - $99.99reg. $99.95 - $119.00
oscar herb plantersNewoscar herb planters$6.95 each
oscar plantersNewoscar planters$49.95 - $79.95
mini bud vasesmini bud vases$1.95 - $2.50